Лектор:
к.т.н., доц. Ковальова Любов Іванівна

Лабораторні та практичні заняття:
к.т.н., доц. Ковальова Любов Іванівна

Нормативні документи:

Інформаційний пакет дисципліни:

Мета: формування комплексу професійних знань, необхідних для практичної діяльності зв’язаної з автоматизацією проектування різального інструменту. Вміння виконувати типові проектні процедури, розробляти та використовувати елементи систем автоматизованого проектування різальних інструментів; застосування отриманих знань при інструментальному оснащенні технологічних процесів
Завдання: придбання знань про основи побудови систем автоматизованого проектування різальних інструментів, комплекс засобів автоматизованого проектування та використання їх при проектуванні різальних інструментів; вивчення основ технічного, математичного, програмного, інформаційного та методичного забезпечення автоматизованого проектування, принципів побудови і структури систем автоматизованого проектування, типових задач та проектних процедур, методів параметричного та структурного синтезу, методів оптимального проектування РІ, типових алгоритмів проектування РІ, наявних САПР машинобудування, їхніх характеристик та області застосування.
Зміст курсу розкривається в темах
1.    Життєвий цикл виробів машинобудування та технологічна підготовка виробництва
2.    Основні терміни та визначення  процесу проектування
3.    Методологія автоматизованого проектування
4.    Алгоритмізація задач автоматизованого проектування
5.    Основні функції та визначення САПР
6.    Компоненти САПР та засоби їх реалізації
7.    Призначення та раціональна організація Бази даних та її ефективне використання
8.    Бази знань: призначення та способи реалізації.
9.    Інформаційно-пошукові системи в проектуванні РІ
10.  Задачі та методи параметричного синтезу
11.  Задачі та методи структурного синтезу
12.  Задачі та методи  оптимізації різальних інструментів
13.  Методики вирішення типових задач інструментального оснащення технологічних процесів
14.  Типові алгоритми проектування РІ
Рекомендована література
Основна
1.    Норенков И.П. Автоматизированное проектирование: Учеб. пособие, М., 2000.- 188 с.
2.    Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. пособие, М., 2002. – 348 с.
3.    Системы автоматизированного проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов. Под общ. Ред. С. Н. Корчака. М., Машиностроение, 1988. – 352 с.
Додаткова
4.    Разработка САПР: Практ. пособие. В 10 кн. / Под ред. А.В. Петрова. М.: Высш. шк., 1990.
5.    Гречишников В.А., Кирсанов Г.Н. и др. Автоматизированное проектирование металлорежущего инструмента. М., Мосстанк., 1984, 109 с.
6.    Гречишников В. А. Системы автоматизированного проектирования режущих инструментов. М., ВНИИТЭМР, сер. 9, 2, 52с.
7.    Ящерицын П. И., Синицын Б. И., Жигалко Н. И., Бисс И. А. Основы проектирования режущих инструментов с применением ЭВМ., Минск, Высшая школа, 1979. –  304 с.
8.    Таратынов О. В., Земсков Г. Г., Тарамыкин Ю. П. и др. Проектирование и расчет металлорежущего инструмента на ЭВМ., М., Высшая школа, 1991 , 432 с.

Категорія: