Лектори:
д.т.н., проф. Равська Наталія Сергіївна
к.т.н., доц. Ковальова Любов Іванівна

Лабораторні та практичні заняття:
д.т.н., проф. Равська Наталія Сергіївна
к.т.н., доц. Ковальова Любов Іванівна

Нормативні документи:

Інформаційний пакет дисипліни

Мета: формування комплексу професійних знань, необхідних для практичної діяльності зв’язаної з використанням методів математичного моделювання при проектуванні, дослідженні та експлуатації різальних інструментів. Вміння ставити задачі математичного мо-делювання, обирати  методи їх розв’язання, інтерпретувати результати моделювання та використовувати їх для теоретичних та експериментальних робіт.
Завдання: придбання знань про типи математичних моделей, методи математичного моделювання та методи наукових досліджень; вивчення основ математичного моделювання, методів оптимізації, ідентифікації та симуляції  процесів різання та різальних інструментів.
Зміст курсу розкривається в темах
1.    Вступ. Системи та моделі
2.    Моделювання систем
3.    Поняття про множину у математичному моделюванні
4.    Методи математичної логіки
5.    Основні поняття теорії графів
6.    Основні поняття та визначення математичного програмування
7.    Лінійне програмування. Симплекс-методи
8.    Спеціальні задачі лінійного програмування
9.    Методи нелінійного програмування
10.    Динамічне програмування
11.    Багатокритеріальна оптимізація
12.    Однофакторний та багатофакторний активний та пасивний експеримент
13.    Елементи теорії імовірностей та математичної статистики
14.    Ідентифікація моделей процесів різання та інструментів
15.    Випробування різального інструмента
16.    Постановка задачі моделювання процесів механічної обробки методом скінчених елементів
17.    Математичні моделі процесів, що супроводжують процес різання
18.    Технологія створення моделей симуляції процесу різання

Рекомендована література
Основна
1.    Гречишников В.А., Колесов Н.В., Козлов Е.В. Основы научных исследований в области проектирования и эксплуатации режущего инструмента. М., Мосстанкин, 1990, 80 с.
2.    Зайченко Ю. П. Исследование операций. К. Вища школа, 1995, 302 с.
3.    Криворучко Д.В. Основи 3-Д моделювання процесів механічної обробки методом скінчених елементів: Навч. посібник / Д.В. Криворучко, В.О. Залога, В.Г. Горбач. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 209 с.
Додаткова
4.    Гречишников В.А. Моделирование систем инструментального обеспечения автоматизированных производств. М. ВНИИТЭМР, 1988,  45 с.
5.    Залога В.А. Расчет режимов резания при точении, сверлении, фрезеровании. К., ИС-СО, 1994, 168 с.
6.    Кацев П.П. Статистические методы исследования режущего инструмента. М.: Машиностроение, 1974, 240 с.
7.    Пляскин И.И. Оптимизация технических решений в машиностроении. М.: Машиностроение, 1982, 176 с.
8.    Родин П.Р., Равская Н.С., Касъянов А.И. Монолитные твердосплавные фрезы. Киев, Высшая школа, 1986, 60 с.
9.    Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов . Под редакцией Кирсанова В.Н. М., Машиностроение,1986, 286 с.
10.    Куликовский Л.Д., Мотов В.В. Теоретические основы информационных процессов. М., Высшая школа, 1987, 248 с.
11.    Силин С.С. Метод подобия при резании материалов. М., Машиностроение, 1979. – 152 с.

Категорія: