Наукові публікації викладачів

Шановні студенти! В рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» в Національному університеті «Чернігівська […]
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2023, м. Київ): […]
Вийшли з друку в паперовому варіанті 2 книги, присвячені 125-річчю КПІ.  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», м. […]
Current aspects of the development of science and technology : collective monograph/ Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial […]

Струтинський Василь Борисович

професор
доктор технічних наук,

Заслужений діяч науки і техніки України

Струтинський Василь Борисович у 1974 році, після закінчення Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Гідропневмоавтоматика та гідропривід», з 1974 р. по 1985 р. працював у Відділі динаміки Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (м. Київ) на посадах: інженера (1974 1976 рр.), старшого інженера (1976-1979 рр.), молодшого наукового співробітника (1979 р.), старшого наукового співробітника (1979-1985 рр.). У 1977 році вступив до заочної аспірантури при Київському інституті інженерів цивільної авіації та в 1979 р. здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 1985 р. працював в НТУУ «КПІ» старшим науковим співробітником (1985-1991 рр.), професором (1991 р.), зав.кафедрою Конструювання верстатів та машин (з вересня 1991 р. по січень 2019 р.).

В 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. В 1987 р. здобув вчене звання старшого наукового співробітника, а в 1994 р. вчене звання професора.

Професор Струтинський В.Б. вніс вагомий внесок в організацію підготовки і виховання висококваліфікованих спеціалістів. Проведена велика робота по організації діяльності та розвитку кафедри Конструювання верстатів і машин, яку він очолював з 1991 р.

В 1997 р. кафедра прийняла активну участь у становленні магістратури в НТУУ «КПІ». Викладачі кафедри на конкурсній основі вибороли право читання базових дисципліни магістратури для всіх магістрів НТУУ «КПІ», зокрема «Математичне моделювання процесів та систем» (проф. Струтинський В.Б.), «Основи наукових досліджень» (доц. Шишкін В.М.), «Патентознавство та авторське право» (проф. Кузнєцов Ю.М.).

З 2001 р., під керівництвом та при безпосередній участі зав.каф.Струтинського В.Б., кафедра розпочала підготовку спеціалістів з нової спеціальності «Інтелектуальна власність». Було організовано навчальний процес, проведено заходи по ліцензуванню та акредитації даної спеціальності за рівнен «спеціаліст». Випущено понад 200 фахівців, які успішно працюють в народному господарстві України.

В 2009 р. проведені роботи по ліцензуванню магістратури по спеціальності «Інтелектуальна власність». розпочато підготовку магістрів за даним фахом.

З 2008 р. кафедра КВМ брала активну участь в становленні навчального процесу в рамках програми «Доктор філософії», яка реалізується в НТУУ «КПІ». Підготовлено 8 дисциплін в рамках даної програми. Три з них «Методологія наукових досліджень» (2011р.), «Математичне моделювання з викорстанням теорії тензорного поля» (2017р.), «Функціональний підхід в машинобудуванні та матеріалообробці»(2022 р.) підготовлено безпосередньо проф. Струтинським В.Б.

Проф. Струтинський В.Б. веде активну педагогічну діяльність. Ним розроблено і впровджено в педагогічний процес наступні дисципліни: Теорія автоматичного управління ;Математичне моделювання машин ;Гідропневмоавтоматика; Промислові роботи; Мобільні роботомеханічні системи; Системи гідро та пневмоприводів машин; математичне моделювання систем і процесів.

Проф. Струтинський В.Б. має значний науково-технічний доробок. Ним створені наукові основи розробки принципово нової елементної бази гідроавтоматики та гідроприводу, яка реалізує методи струменевого керування високонапірними потоками рідини (розробки перевищують світовий рівень). Запропоновані ефективні методи розрахунків елементів гідроавтоматики. Розроблені методи підвищення показників динамічної якості машин. Вони грунтуються на аналізі і синтезі стохастичних динамічних процесів та спеціальних методів теорії тензорного поля.

Авторські наукові розробки знайшли своє впровадження. Проведена розробка систем гідроавтоматики для авіації та мобільних машин. Розроблено принципово нові системи гідродистанційного керування літаків АНТК «Антонов». Створена оригінальна гідростатична передача енергетичного комплекса, розробленого на заводі «Більшовик». Розроблена гама високоефективних гідравлічних приводів металорізальних верстатів, які впроваджені на заводах «Беверс» та «Веркон». Розроблено ряд зразеів наземних роботизованих комплексів спеціального призначення.

Професор Струтинський В.Б співпрацює з установами НАН України, зокрема з Інститутом надтвердих матеріалів. Виконано розробку принципово нового металообробного обладнання на основі механізмів з паралельними кінематичними зв’язками.

Професор Струтинський В.Б. веде активну науково-педагогічну діяльність. Неодноразово виступав рецензентом кандидатських і докторських дисертацій та офіційним опонентом на захистах дисертацій. Професор Струтинський В.Б. був членом Державного комітету України з присудження премій в галузі науки і техніки, членом 3-х спеціалізованих Вчених рад по захисту дисертацій, Науково-методичної комісії МОН України. Вчених рад університету та інституту, редколегій фахових журналів та членом комітетів наукових конференцій.

В 90-х роках проф. Струтинський В.Б. виступив одним з ініціаторів створення Всесоюзної Асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики. Асоціація була створена в 1990 р., а з 1993 р. має статус міжнародної, Струтинський В.Б. є віце-президентом вищевказаної асоціації.

З 1996 р. проф. Струтинський В.Б. виконує обов’язки віце-президента Всеукраїнської громадської організації «Спілка інженерів-механіків Національного технічного університету України «КПІ».

З 1996 р. проф. Струтинський В.Б.є членом міжнародної громадської організації « Академія інженерних наук України». В 2017-19 рр. був першим віце-президентом Академії. В даний час –член Президії Академії.


Професор Струтинський В.Б. проводить наукову роботу по напрямкам «Математичне моделювання процесів та систем металорізальних верстатів, промислових роботів та інших технологічних машин», «Наземні роботизовані комплекси».


Під керівництвом та консультуванням проф. Струтинського В.Б. захищено 16 докторських та 26 кандидатських дисертацій.

Докторські дисертації, виконані при офіційному науковому консультуванні

проф. Струтинського В.Б.

1. Покінтелиця М.І.

Наукові основи комплексної термофрикційної та механічної обробки деталей, які враховують коливання в технологічній системі верстата. Захист 2013 р.

2. Федориненко Д.Ю.

Наукові основи проектування прецизійних регульованих гідростатичних опор шпиндельних вузлів. Захист 2013 р

3. Кириченко А.М.

Наукові основи створення мехатронних систем просторового переміщення шпинделя багатокоординатних верстатів. Захист 2012 р.

4. Веселовська Н.Р.

Наукові основи розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за результатами моніторингу роботи обладнання. Захист 2011 р.

5. Тіхенко В.М.

Наукові основи аналізу стохастичних процесів у верстатних гідроприводах із додатковими зворотними зв’язками. Захист 2010 р.

6. Сахно Є.Ю.

Теорія проектування системи зрівноваження шпиндельних вузлів токарних верстатів. Захист 2007 р.

7. Колот О.В.

Наукові основи підвищення ефективності системи приводів шляхом врахування стохастичності їх характеристик. Захист 2006 р.

8. Скляревський О.М.

Підвищення ефективності гідравлічних слідкуючих приводів випробувального устаткування. Захист 2004 р.

9. Мельничук П.П.

Наукові основи чистового торцевого фрезерування плоских поверхонь. Захист 2002 р.

10. Саленко О.Ф.

Наукові основи високоефективного гідрорізання тонкостінних виробів з неметалевих композитів. Захист 2002 р.

11. Ковальов В.Д.

Основи теорії розрахунку та проектування гідравлічних опорних вузлів верстатного устаткування. Захист 2001 р.

12. Петренко В.А.

Теоретичні основи вдосконалення металорізального обладнання для тропіків і субтропіків. Захист 1999 р.

13. Бурек Ян.

Адаптивное регулирование процессов врезного шлифования валов. Захист 1997 р.

15. Гуржій Андрій Миколайович Математичне моделювання стохастичних коливань процесів металорізальних верстатів та їх оцінка по статистичних критеріях. 1995 р.


Кандидатські дисертації,

виконані під кервництвом або при офіційному науковому консультуванні проф. Струтинського В.Б.

1. Симонюк В.П.

Вдосконалення обладнання та процесу ударно-імпульсної обробки деталей у вібробункері. Захист 2012 р.

2. Дрозденко В.М.

Підвищення параметрів динамічної точності верстатів токарної групи із переміщуваним шпиндельним вузлом. Захист 2012 р.

3. Кропівна А.В.

Поліпшення віброакустичних характеристик системи “напрямні труби – шпиндельний барабан” багатошпиндельних пруткових автоматів. Захист 2006 р.

4. Самі (Мох’д Амін) Мох’д Іхміш.

Підвищення статичної та динамічної точності просторових механізмів паралельної кінематики із сферичними опорами. Захист 2005 р.

5. Дем’яненко С.К.

Розробка методології конструювання гіро-статично-гідродинаміч-них шпиндельних опор металорізальних. Захист 2002 р.

6. Лопаткіна Н.М.

Технологічне забезпе-чення якості виготов-лення трамвайних вісей. Захист 2002 р.

7. Джаалук Алі.

Вдосконалення пара-метрів та математичне моделювання віброакустичних характеристик верстатів. Захист 2001 р.

9. Кравець О.М.

Визначення параметрів динамічної якості токарних верстатів на основі імітаційного стохастичного навантаження. Захист 2001 р.

10. Власов В.М.

Дослідження розробок високоефективного обладнання для комп-лексної електроімпуль-сійної та механічної обробки зовнішніх циліндричних повер-хонь. Захист 1997 р.

11. Троян І.О.

Вдосконалення кінема-тичних та динамічних характеристик механізмів подачі заготовок токарних автоматів. Захист 1996 р.

12. Даниленко О.В

Способи формоутво-реньня та верстатне обладнання для обробки полігональних поверхонь з криво-лінійними ділянками. Захист 1996 р.

13. Фам Тхань Там.

Совершенствование токарно-револьверного станка путем снижения динамических нагрузок на шпиндельный узел. Захист 1994 р

14. Саленко О.Ф.

Підвищення точності гідрофікованих приводів подач верстатів з ЧПУ. Захист 1994 р.

15. Эрнани Фернандеш Мануэл.

Исследование техноло-гического процесса вибротермической обработки деталей из литейных сплавов алюминия. Захист 1994 р.

16. Солонин Р.И.

Разработка шаговых гидроприводов систем управления механи-зацией крыла совре-менных транспортных самолетов. Захист 1991 р.

17. Гейчук В.Н.

Многофункциональные гидравлические струйные устройства гидроприводов станков. Захист 1990 р.

18. Коновалов В.М. Разработка и расчет струйного дефлектор-ного элемента для управления гидропри-водами воздушных судов. Захист 1986 р.

19. Бадах В.М. Особенности гидро-динамики проточной части гидравлических струйных усилителей и их влияние на выходные характе-ристики. Захист 1984 р.


Автор близько 600 наукових праць, 100 винаходів. Видано понад 10 підручників.

Зокрема:

Федорець В. О., Педченко М. Н., Струтинський В.Б., Новік М. А., Єлісєєв Ю.В. Гідроприводи та гідропнев-моавтоматика: (підручник). – Київ: Вища школа, 1995.- 493 с.

Федорець В.О., Педченко М.Н, Федорець О.О., Струтинський В.Б., Яхно О.М., Єлісеєв Ю.В. Технічна гідромеханіка, гідравліка, та гідропневмопривод: (підручник).- Житомир:ЖТТІ, 1998.- 415 с.

ФедорецьО.О., Федорець В.А., Струтинський В.Б, Саленко О.Ф., Яхно О.М., Єлісеєв Ю.В., Педченко М.Н. Гідравліка та гідропневмопривод: Підручник. – Кременчук: КДТУ, 2008. – 480 с.

Струтинський В.Б. Оздоблювально-абразивні методи обробки: Підручник / В.Б. Струтинський, М.О. Калмиков, С.М. Ясунік, Л.М. Лубенська. – Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2011. – 268с.

Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки: Підручник з грифом МОН України – Житомир:ЖІТІ, 2001. –612 с.

Струтинський В.Б. Тензорні математичні моделі процесів та систем: Підручник з грифом МОН України – Житомир:ЖІТІ, 2005. –636 с.

Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів і систем: Підручник з грифом МОН України / В.Б. Струтинський, А.М. Гуржій, В.С. Кривцов. – Харків: Нац.аерокосм.ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інс.», 2011. – 672 с.

Струтинський В.Б. Методологія наукових досліджень: Підручник з грифом «КПІ» ім. Ігоря Сікорського /Струтинський В.Б., Гуржій А.М./ Житомир: ПП «Рута», 2018 – 581.

Опубліковано понад 20 монографій.

Основними є наступні монографії.

Струтинський В.Б., Мельничук П.П. Математичне моделювання металорізальних верстатів. – Житомир: ЖІТІ, 2002. –544 с.

Струтинський В.Б. Динамічні процеси в металорізальних верстатах: монографія / В.Б. Струтинський, В.М. Дрозденко. – Київ.: Основа-Принт, 2010. – 440 с.

Струтинський В.Б. Статистична динаміка шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах: монографія / В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко.  Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2011.  464 с.

Струтинський В.Б., Сахно Є.Ю. Автоматичне центрування неврівноважених роторів технологічних систем. Монографія. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2004.

Струтинський В.Б., Колот О.В. Математичне моделювання стохастичних процесів у системах приводів. – Краматорськ: ЗАТ “Тираж-51”, 2005 – 530с.

Струтинський В.Б., Тіхенко В.М. Стохастичні процеси у гідроприводах верстатів: монографія. – Одеса: Астропринт, 2009. – 456с.

Струтинський В.Б., Вдосконалення обладнання та процесу ударно-імпульсної обробки деталей у вібробункері: Монографія / Струтинський В.Б., СимонюкВ.П.,Денисюк В.Ю. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимірівна «Волиньполіграф», 2016. – 139с.

Струтинський В.Б. Вібраційні процеси механічної обробки: монографія / В.Б. Струтинський, І.В. Перфілов. – Київ: Хімджест. – 2015. – 579 с.

Струтинський В.Б. Мобільні промислові роботи /Струтинський В.Б., Гуржій А.М./ Житомир: ПП «Рута», 2018 – 542 с.

Нагороди:

дипломом ІІ ступеня лауреата премії Національного технічного Університету України «Київський політехнічний інститут» за підручник «Гідроприводи та гідроавтоматика», Рішення Вченої ради університету від 04.06.1996 р. протокол №5;

диплом переможця конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Викладач-дослідник-2006» згідно Рішення Вченої ради університету від 15 січня 2007 р.;

дипломом переможця конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Викладач дослідник – 2008» згідно Рішення Вченої ради університету від 14 січня 2008 р.;

дипломом переможця конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Викладач дослідник – 2010» згідно Рішення Вченої ради університету від 17 січня 2011 р.;

дипломом і званням «Почесний доктор Донбаської державної машинобудівної академії» рішенням Вченої ради Донбаської державної машинобудівної академії від 3 квітня2003 р. (Протокол №7);

почесною грамотою Міжнародної асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики Рішенням ІІІ з’їзду Асоціації 17.09.2010 р. (м. Мелітополь) (протокол №1);

дипломом І ступеня лауреата премії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за комплект 2-х підручників «Математичне моделювання процесів та систем механіки» та «Тензорні математичні моделі процесів та систем» Рішенням Вченої ради НТУУ «КПІ» від 04.06.2007 р., протокол №6;

Подякою Київського міського голови від 22 вересня 2006 р. №63521;

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України №87814 від 08.08.2005 р.,

медаллю імені визначного вченого-механіка Т.М.Башти, рішенням правління Міжнародної асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики від 01.09.2010 р. (Протокол №7);

знаком «Відмінник освіти України№ №34001 (наказ МОН України 637-к) від 15.09.1998 р.;

почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України» №1294 Указом Президента України від 15 травня 2002 р. №460, реєстраційний номер №101414;

Почесна Грамота Вченої ради університету НСВС /77/2021від 23.12.2021 р.;

Почесна Відзнака Вченої ради університету НСВС /41/2022від 1.09.2022 р